Betingelser

Bestillings- og avtaleprosess
Når vi mottar din bestilling vil det automatisk sendes en ordrebekreftelse til deg på e-post. Undersøk om den er i overensstemmelse med bestillingen: Hvilke produkter du har bestilt og hva de koster. Bestillingen er bindende når bestillingen din er registrert på nettbutikkens server. Vi er bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det vi tilbyr i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett – Angrerettloven. Du må selv betale returporto ved tilbakesending og legge ved angrerettskjema som medfølger i forsendelsen.

Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, og at vi dermed ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette.

Priser
Alle priser på produkter er oppgitt inklusiv mva, men eksklusiv frakt m.m. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter. Intet pristilbud fra oss er gyldig for en periode på mer enn 15 dager, dersom ikke noe annet er skriftlig avtalt.

Vi tar forbehold om trykkfeil og prisendringer.

Betaling
Betalingsbetingelser er kortbetaling hvis ikke annet er skriftlig avtalt. Beløpet reserveres ved bestilling, men trekkes først når varen er pakket og sendt.

Levering og forsinkelse
Ved24.no leverer kun til kunder bosatt i Oslo og omegn.
Levering av produktene skjer til det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Ved24.no har risikoen for produktene inntil du har mottatt varene.

Dersom varene blir forsinket, vil vi informere deg om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktene er utsolgt også hos vår leverandør.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Følgeseddel ligger alltid i med forsendelsen.

Dine rettigheter ved feil og mangler
Dersom produktene har feil eller mangler, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har allikevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Kontakt oss gjerne på salg@ved24.no

Ved reklamasjon kan produktene returneres personlig til vår butikk i Ole Deviks Vei 48 i Oslo. Ved feil eller skade avtales retur i forkant.

Har du spørsmål i forbindelse med forsendelsen, ta gjerne kontakt på salg@ved24.no.

Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten. Kjøpsloven

Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og tjenester kjøpt over internett. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Med pakken din følger et angreskjema som skal benyttes ved angrerett.

Retur av varer skal foretas i originalemballasjen. Varen skal ikke være brukt eller ødelagt. Returskjemaet som du finner i pakken du har mottatt skal fylles ut og sendes med varen.

All retur av varer til Ved24.no dekkes av kunden, om ikke annet er avtalt på forhånd.

Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Returporto må betales av deg. Tilbakebetaling av kjøpesummen vil finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar returen.

Force Majeur
Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er vi fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister og lovvalg
Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som angår der i omtalte og der av følgende rettsforhold hører inn under de ordinære domstoler, med vår nærmeste rettsinstans som verneting.

Alle rettsspørsmål som oppstår skal bedømmes i henhold til norsk lov, hvis ikke annet skriftlig er avtalt mellom partene.

Alt innhold på våre hjemmesider er beskyttet etter bl a opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl a omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene ikke kan under noen omstendighet lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra oss.

VIKTIG INFO!!

På grunn av stor pågang må det beregnes noe vente tid på å få ved levert

VIKTIG INFO!

Utkjøring av ved skjer nå KUN på
tirsdager og torsdager mellom  kl. 16-20